:-)
6.8
Left Right

Můžeme věřit Internetu?

V prostředí Internetu může doslova každý, kdo má počítač a připojení k veřejné datové síti publikovat jakékoliv informace. Chybí kontrolní autorita při publikování a objem dat neustále roste.

Jednou ze stěžejních otázek při využívání informací na Internetu je jejich důvěryhodnost, tj. zda jsou objektivně správné a pravdivé. V tomto prostředí je totiž identifikace chybné informace poměrně obtížná a pojem důvěryhodnost zde získává ještě větší význam. To, že informační zdroj obsahuje chybnou informaci, nemusí nutně znamenat problém, pokud jsou uživatelé schopni tyto informace odlišit.

Důvěryhodnost informací na Internetu můžeme rozdělit do 3 skupin:

  • Záměrně zkreslené a matoucí informace
  • Neautorizované informace
  • Autorizované, seriózní informace

Záměrně zkreslené a matoucí informace
Falešné informace jsou takové, které se snaží dosáhnout účelového chování čtenáře. Tyto stránky často vypadají velmi věrohodně. Patří sem informace typu „pověsti” (angl. rumour, hoax) - jde o neověřené tvrzení nebo informaci, která je rozšířena a dále předávána bez ověření pravdivosti. Informace tohoto druhu se šíří především v e-mailech a na webových stránkách.

Neautorizované informace
Tento typ informací se na webokých stránkách vyskytuje nejčastěji. Jedná se o informace, jejíž zdroj není uveden. Ze stránek tohoto typu není vždy jasné, zda autor předkládá své vlastní tvrzení, nebo zda se jedná o převzetí cizího textu.

Autorizované, seriózní informace
Je znám autor, zdroj informace a zároveň je jasný i důvod, proč je tato informace publikována.

Hoax - poplašná nebo řetězová zpráva vymyšlená tak, aby působila dojmem, že se něco takového mohlo stát. Často je to šokující nebo emotivně působící sdělení, výjimečně i pravdivé, ale zastaralé. Jsou to typické maily, které důvěřiví lidé rozesílají velkému množství svých přátel. Rozesílání hoaxu je obecně považováno za obtěžující. V případě, že sami nevíte, jestli je dané sdělení pravdivé nebo se jedná o hoax, můžete se podívat na server www.hoax.cz a zkusit dané sdělení vyhledat.

Umět rozpoznat důvěryhodné informace na Internetu je poměrně obtížné. Při analýze stránek je doporučováno položit si pět otázek:

  • KDO, je autor?
  • O ČEM, píše?
  • KDE, na čí adrese je sdělení vystaveno?
  • KDY, bylo sdělení vystaveno?
  • PROČ, co je cílem vystavení?

Dále je vhodné posoudit vzhled stránek a využít externích zdrojů, nejlépe autorizovaných. Je vhodné nad informacemi z Internetu přemýšlet a snažit se je ověřit i z jiného zdroje.

Rada na závěr
Nezapomínejte na svůj selský rozum :)

Nahoru